ایمنی و بهداشت

 

شرکت ناودیس راه با برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب مصمم است اصول فنی، ایمنی، کیفی را با منظور نمودن صرفه و صلاح اقتصادی در سازمان نهادینه نماید و در این راستا اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تحت استاندارد OHSAS 18001:2007 را از الزامات خود می داند و رئوس خط مشی خود را بر اساس محور زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

 

تعهد به حفظ و صیانت از سلامت حرفه ای نیروی کار

تلاش در جهت کاهش حوادث ناشی از کار

تلاش در جهت صیانت از سرمایه های مادی و معنوی سازمان و مشتریان از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات

هدف گذاری برشناسایی و کاهش ریسک های بالقوه و بالفعل موجود در پروژه ها

 

و در نهایت تبعیت از قوانین و مقررات درخصوص ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست مطابق با الزامات مندرج در متون استاندارد  OHSAS18001:2007 و ISO14001:2007