جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

زیر سازی قطعه 12 راه آهن بافق-مشهد

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • سال شروع: 1380
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  2.000.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.700.000 متر مکعب خاکریزی

  23.000 متر مکعب بتن ریزی

  70.000 تن آسفالت