جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image

احداث جاده پیان (راه دسترسی سد های حوزه کارون)

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آبنیرو)
 • سال شروع: 1382
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  480.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.000.000 متر مکعب خاکریزی

  11.000 متر مکعب بتن ریزی

  70.000 تن آسفالت

  150 تن کارهای فلزی