جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: احداث محور سیرجان کرمان( قطعه 2-ب)
 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور تردد راه
 • سال شروع: 1383
 • سال خاتمه: 1388
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.540.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.070.000 متر مکعب خاکریزی

  45.000 متر مکعب بتن ریزی

  120.000 تن آسفالت