جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

عملیات زیر سازی راه آهن نظامیه – میاندشت

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • سال شروع: 1383
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.200.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.130.000 متر مکعب خاکریزی

  31.000 متر مکعب بتن ریزی

  2.700 تن کار های فلزی