جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث قطعه 7- الف بزرگراه میاندوآب-کرمانشاه+ پل ساتیله

 • کارفرما: وزارت راه و ترابری
 • سال شروع: 1386
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  1.600.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.200.000 متر مکعب خاکریزی

  36.000 متر مکعب بتن ریزی

  230.000 تن آسفالت