جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث راه دسترسی و خط لوله انتقال آب همدان ازسد تالوار

 • کارفرما: شرکت آب منطقه ای همدان
 • سال شروع: 1386
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  3.000.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.000.000 متر مکعب خاکریزی

  22.000 متر مکعب بتن ریزی

  28.000 متر طول لوله گذاری