جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: احداث راه دسترسی و خط لوله انتقال آب همدان ازسد تالوار
 • کارفرما: شرکت آب منطقه ای همدان
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور مهاب قدس
 • سال شروع: 1386
 • سال خاتمه: 1393
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  3.000.000 متر مکعب خاکبرداری

  1.000.000 متر مکعب خاکریزی

  22.000 متر مکعب بتن ریزی

  28.000 متر طول لوله گذاری