جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث راه دسترسی سد داریان

 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آبنیرو)
 • سال شروع: 1387
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  880.000 متر مکعب عملیات خاکی

  7.500 متر مکعب بتن ریزی

  820 تن کارهای فلزی

  500 متر اجرای تونل