جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: احداث راه دسترسی سد داریان
 • کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آبنیرو)
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور بند آب
 • سال شروع: 1387
 • سال خاتمه: 1389
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  880.000 متر مکعب عملیات خاکی

  7.500 متر مکعب بتن ریزی

  820 تن کارهای فلزی

  500 متر اجرای تونل