جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: زیر سازی قطعه 5-ب راه آهن غرب کشور
 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور هگزا
 • سال شروع: 1388
 • سال خاتمه: 1396
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  2.612.000 متر مکعب عملیات خاکی

  53.000 متر مکعب بتن ریزی

  5.300 متر مکعب کارهای فلزی

  1.700 متر تونل

  قطعه 5-ب راه آهن غرب کشور شامل 4 رشته تونل در مجموع به طول 1700 متر و 6 دستگاه پل بزرگ در مجموع 30 دهانه 25 متری می باشد