جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

زیر سازی قطعه 5-ب راه آهن غرب کشور

 • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
 • سال شروع: 1388
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  2.612.000 متر مکعب عملیات خاکی

  53.000 متر مکعب بتن ریزی

  5.300 متر مکعب کارهای فلزی

  1.700 متر تونل

  قطعه 5-ب راه آهن غرب کشور شامل 4 رشته تونل در مجموع به طول 1700 متر و 6 دستگاه پل بزرگ در مجموع 30 دهانه 25 متری می باشد