جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: احداث 10 فقره محوطه سرچاهی در میدان نفتی آزادگان جنوبی
 • کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
 • دستگاه نظارت:
 • سال شروع: 1393
 • سال خاتمه: 1393
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  401.500 متر مکعب عملیات خاکی

  1.483 تن آرماتوربندی

  17.400 متر مکعب بتن ریزی

  118.000 متر مکعب ساب ببیس

  این پروژه شامل احداث 3 فقره محوطه سرچاهی با یک سلر، 3 فقره محوطه سرچاهی با دو سلر و 4 فقره محوطه سرچاهی با سه سلر و 11 کیلومتر راه دسترسی می باشد.