جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

تکمیل زیرسازه، روسازه و اجرای عرشه بتنی قطار شهری کرمانشاه حدفاصل M2 تا M6

 • کارفرما: سازمان قطار شهری کرمانشاه- شرکت تام ایران خودرو
 • سال شروع: 1393
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  تکمیل زیرسازه و روسازه 220 عدد ستون و اجرای عرشه قطار شهری کرمانشاه حدفاصل ایستگاه M2 الی M6 به طول تقریبی 4 کیلومتر

  40.000 متر مکعب بتن ریزی

  5.170 تن آرماتوربندی

  73.000 متر مربع قالب بندی

  545 تن اجرای کابل های پس کشیده

  2850 متر طول حفاری شمع