جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: تحکیم بسترو عملیات شمع ریزی زمین نیروگاه غرب کارون
 • کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
 • دستگاه نظارت:
 • سال شروع: 1394
 • سال خاتمه: 1395
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  450.000 مترمکعب عملیات خاکی

  20.000 متر مکعب بتن ریزی

  2830تن آرماتوربندی