جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

تحکیم بستر و عملیات شمع ریزی زمین نیروگاه غرب کارون

  • کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
  • سال شروع: 1394
  • وضعیت: انجام شده
  • مشخصات کار:

    450.000 مترمکعب عملیات خاکی

    20.000 متر مکعب بتن ریزی

    2830تن آرماتوربندی