جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: طراحی، تامین و اجرای خط دوم قطعه اول راه آهن قزوین - زنجان
 • کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • دستگاه نظارت:
 • سال شروع: 1395
 • سال خاتمه:
 • وضعیت: دردست اجرا
 • مشخصات کار:

  1.300.000 مترمکعب عملیات خاکی

  58.000 مترمربع قالب بندی

  1000 تن آرماتوربندی

  40.000 مترمکعب بتن ریزی

  172 دستگاه ابنیه فنی

  7000 تن ریل

  136000 مترمکعب بالاست

  90400 قطعه تراورس

  30 دستگاه سوزن