جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

اطلاعات پروژه

 • نام پروژه: روسازی بتنی قطعه جنوبی منطقه یک آزادراه تهران شمال
 • کارفرما: شرکت آزاد راه تهران - شمال
 • دستگاه نظارت:
 • سال شروع: 1396
 • سال خاتمه:
 • وضعیت: دردست اجرا
 • مشخصات کار:

  62.000 مترمربع قالب بندی

  3000 تن آرماتوربندی

  110.000 مترمکعب بتن ریزی

  اجرای روسازی بتنی قطعه جنوبی منطقه یک آزادراه تهران شمال به طول 14 کیلومتر در دو باند رفت و برگشت مجموعاً به عرض 22.6 متر