جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

روسازی بتنی قطعه اول (جنوبی) منطقه یک آزادراه تهران شمال

 • کارفرما: شرکت آزاد راه تهران - شمال
 • سال شروع: 1396
 • وضعیت: انجام شده
 • مشخصات کار:

  62.000 مترمربع قالب بندی

  4150 تن آرماتوربندی

  117.000 مترمکعب بتن ریزی

  51.000 مترمکعب بیس تثبیت شده با سیمان

  270.000 ژئوتکستایل

  اجرای روسازی بتنی قطعه جنوبی منطقه یک آزادراه تهران شمال به طول 14 کیلومتر در دو باند رفت و برگشت مجموعاً به عرض 22.6 متر