جزئیات پروژه

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

احداث عوامل پروایی فرودگاه بین المللی لارستان

  • کارفرما: شرکت فرودگاه های کشور
  • سال شروع: 1375
  • وضعیت: انجام شده
  • مشخصات کار:

    احداث باند فرودگاه به عرض 45 متر باند و گریدینگ به عرض 60 متر و به طول 3/5 کیلومتر

    احداث 4 عدد تاکسیوی های فرودگاه به عرض 40 متر و طول 210 متر

    اجرای فنس پیرامونی و جاده های گشت زنی فرودگاه به طو ل 14 کیلومتر